A L A P Í T Ó  O K I R A T

 

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Ttv. 10. § (1) bekezdése szerinti feladatellátásra a társulási tanács által költségvetési szervként létrehozott - a Társulási Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) – V. fejezet 1. F) pontja alapján működő - munkaszervezet (továbbiakban: Iroda)

alapító okiratát

– figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban:  Áht.) 87-88. §-inak előírásaira – a következők szerint állapítja meg.

Az alapító szerv megnevezése:             NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

A költségvetési szerv fenntartója:        NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSA

Felügyeleti szerve:                                 NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSA

Költségvetési szerv megnevezése:         NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

Székhely:                                                8800 NAGYKANIZSA PETŐFI U. 5.

Alapítás ideje: 2005. március 22.

Jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv

Szervezeti egységei:

Az Irodavezető, melynek irányításával és vezetésével az alábbi szervezeti egységek kerülnek meghatározásra – gazdálkodási, igazgatási, program felelősi, belső ellenőri valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat – melyek egységes hivatali szervezetet alkotnak.

Működési területe: Nagykanizsai statisztikai kistérséget alkotó települési önkormányzatok és a feladatellátáshoz csatlakozó önkormányzatok közigazgatási területe. A társönkormányzatok felsorolását ezen Alapító Okirat 1. számú melléklete tartalmazza, mely az Alapító Okirat szerves és egyben elválaszthatatlan részét képezi.

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: a Tktv. 1. § (1) bekezdése szerint létrehozott többcélú kistérségi társulás részére jogszabályokban, Megállapodásában meghatározottak szerinti feladat- és hatáskörök ellátása, a társulási tanács döntéseinek előkészítése és feladatellátása (TEÁOR 75.11. Általános közigazgatás).

Ennek keretében:

·         összeálltja a Társulási Tanács költségvetésére és költségvetés végrehajtására vonatkozó költségvetési határozat-tervezetteket;

·         ellátja az operatív gazdálkodási feladatokat a Társulási Tanács költségvetési határozatának végrehajtása során;

·         ellátja a Társulás gazdálkodásával kapcsolatos könyvvezetési, nyilvántartási, elszámolási és a MÁK részére történő jelentési kötelezettségeket;

·         előkészíti a Társulási Tanács döntéseit, üléseit, elsősorban a kistérség területfejlesztési elgondolását, programját és az ebben foglaltak megvalósítását, szolgáló projekteket;

·         közreműködik a Társulási Tanács által a központi és regionális forrásokra benyújtandó pályázatok elkészítésében, az ezzel kapcsolatos szervezési feladatok ellátásában;

·         a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá, teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit;

·         folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében;

·         közreműködik a társadalmi szervezetek fórumának működtetésében;

·         közreműködik szakmai tanácsadással a társönkormányzatok, önkormányzati társulások és a kistérségi vállalkozások pályázatainak kidolgozásához, a fejlesztések lebonyolításában, mely azonban alaptevékenységében ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti;

·         az Iroda gondoskodik a Társulás szerveinek ügyviteli feladatellátásáról, a taggyűlések előkészítéséről, a jegyzőkönyvek elkészítéséről és őrzéséről;

·         az Iroda szervező tevékenységével részt vesz a társönkormányzatokkal a Társulás célja szerinti érintett szervezetekkel és támogatókkal való kapcsolattartáson keresztül, a pályázatok elkészítésében, továbbá a Társulási Tanács és/vagy az Elnökség döntése alapján pályázatok benyújtásában önállóan;

·         szervezeti keretet biztosít a társönkormányzatok kapcsolat-és együttműködési rendszerének;

·         az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, továbbá a térségi rendszerének kialakítása, szervezése, működtetése, fejlesztése;

·         az Iroda szervező tevékenységével részt vesz az egyes ágazati feladatok közös szervezésében, ellátásában;

·         a térség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolásában;

·         a feladatellátás feltétel-és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése;

·         közigazgatási (önkormányzati és államigazgatási) feladat –és hatáskörök ellátása;

·         térségfejlesztés (területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása, programozási és tervezési tevékenység).

Alaptevékenységek szakfeladati meghatározása:

75115-3           Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

75121-1          Oktatási szakigazgatási tevékenység

75121-3          Szociális és jóléti szakigazgatási tevékenység

75121-4          Lakás, települési és kommunális szolgáltatások szakigazgatási tevékenysége

75121-5          Szabadidős, kulturális és közösségi szakigazgatási tevékenység

75121-6          Környezet és természetvédelmi szakigazgatási tevékenység

75177-9          Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás

75184-5          Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

75188-9          Gazdaság- és területfejlesztési feladatok

75192-2          Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai

75196-6          Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása

80010-1          Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység

80111-5          Óvodai nevelés, iskola előkészítés

80121-4          Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás

80420-0          Máshová nem sorol felnőtt és egyéb oktatás

80521-2          Pedagógiai szakszolgálat

85318-1          Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások

85323-3          Házi segítségnyújtás

85324-4          Családsegítés

85328-8          Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás

92312-7          Közművelődési könyvtári tevékenység

Vállalkozási tevékenysége:

Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Kisegítő, kiegészítő tevékenysége, feladatai:

Az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, annak mértékéig végezhet.

Gazdálkodási jogköre:

Az Iroda a Társulási Tanács költségvetés szerkezetében önálló cím, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szerint: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

Feladatellátást szolgáló vagyon:

A Többcélú Társulás tulajdonában lévő (átadott, fejlesztés, közös beruházás révén keletkező) és a költségvetési szerv használatába adott ingatlan, valamint a könyvviteli nyilvántartásban szereplő ingó vagyon.

A vagyon feletti rendelkezési jogosultság:

A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása a Társulási Tanács jogkörébe tartozik.

A vagyongazdálkodás részletes szabályait a Társulási megállapodás, a Szervezeti és Működési Szabályzat és egyéb belső szabályzatok tartalmazzák.

Képviselet:

A költségvetési szerv képviseletét az Irodavezető látja el.

A Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv vezetője vezető beosztású közalkalmazott, akit pályázat útján Társulási Tanács Elnöksége határozott időre, 5 évre nevez ki.

 

Záradék:

Az Alapító okiratot a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 2007. 2007. december 17-én megtartott ülésén, a 98/2007 (XII.17.). számú határozatával minősített többséggel elfogadta.

 

 

                        …………………………..                             …………………………..

                                 Marton István                                               Polai György

                                        Elnök                                                        Irodavezető


1. számú melléklet a

Munkaszervezet Alapító okiratához

 

Név:             Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

Székhely:      8800 Nagykanizsa Petőfi u. 5.

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulását alkotó települések neve, székhelye:

Név

Székhelye

Belezna Község Önkormányzata

8855 Belezna Szabadság tér 20.

Bocska Község Önkormányzata

8776 Bocska Bocskai u. 4.

Börzönce Község Önkormányzata

8772 Börzönce Fő u. 26.

Csapi Község Önkormányzata

8755 Csapi Arany János u. 1.

Eszteregnye Község Önkormányzata

8882 Eszteregnye Kossuth Lajos u. 3.

Fityeház Község Önkormányzata

8835 Fityeház Alkotmány tér 8.

Fűzvölgy Község Önkormányzata

8777 Fűzvölgy Kossuth Lajos u. 52.

Gelsesziget Község Önkormányzata

8774 Gelsesziget Fő u. 48.

Hahót Község Önkormányzata

8771 Hahót Deák Ferenc u. 63.

Homokkomárom Község Önkormányzata

8777 Homokkomárom Jókai u. 35.

Hosszúvölgy Község Önkormányzata

8777 Hosszúvölgy Kossuth Lajos u. 7.

Kacorlak Község Önkormányzata

8773 Kacorlak Zrínyi Miklós u. 11.

Liszó Község Önkormányzata

8832 Liszó Kanizsai u. 41.

Magyarszentmiklós Község Önkormányzata

8776 Magyarszentmiklós Fő u. 31.

Magyarszerdahely Község Önkormányzata

8776 Magyarszerdahely Petőfi Sándor u. 1.

Murakeresztúr Község Önkormányzata

8834 Murakeresztúr Honvéd u. 3.

Nagybakónak Község Önkormányzata

8821 Nagybakónak Tanács krt. 2.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város

8800 Nagykanizsa Erzsébet tér 7.

Nagyrécse Község Önkormányzata

8756 Nagyrécse Kossuth Lajos u. 48.

Nemespátró Község Önkormányzata

8856 Nemespátró Petőfi Sándor u. 5.

Pölöskefő Község Önkormányzata

8773 Pölöskefő Szabadság tér 2.

Rigyác Község Önkormányzata

8883 Rigyác Szabadság u. 4.

Sormás Község Önkormányzata

8881 Sormás Fő u. 1.

Surd Község Önkormányzata

8856 Surd Kossuth Lajos u. 1.

Szepetnek Község Önkormányzata

8861 Szepetnek Petőfi Sándor u. 70.

Újudvar Község Önkormányzata

8778 Újudvar Petőfi Sándor u. 2.

Zalaszentbalázs Község Önkormányzata

8772 Zalaszentbalázs Kossuth Lajos u. 126.